10. Ulusal Hidroloji Kongresi

Merkez Müdürümüz

Merkez Müdürümüz

 

10. ULUSAL HİDROLOJİ KONGRESİ

 

Karbon ve diğer gaz salınımlarının artması, meteorolojik ekstremlerin ve insan nüfüsunun çoğalması ve nihayetinde iklimsel ve mevsimsel  değişimler, küresel ölçekte ekolojik dengenin bozulmasına yol açarak, dünyadaki su kaynaklarının azalmasına, kirlenmesine ve sürdürülebilir bir şekilde kullanılamamasına yol açmaktadır. Suyun sürdürülebilir bir biçimde kullanılması ve yönetilebilmesi; ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel bileşenlerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ile olanaklıdır. Yaşamın en önemli öğesi olan suyun nitelik ve niceliğinin doğru bir şekilde tesbit edilememesi, sürdürülebilir yönetimini sekteye uğratarak sosyal açıdan büyük toplumsal ve ekolojik sorunları da beraberinde getirmektedir.

 

Hidroloji bilimi, suyun oluşumunu, dolaşımını, dağılımını, devinimini, zamansal ve alansal değişimini, çevre ve insanlarla ilişkisini ortaya koyan bir bilim dalıdır. Mevcut su kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi, ancak hidrolojik çalışmaların ve bu çalışmalar sonucu yapılacak analiz ve değerlendirmelerin doğru, tutarlı ve gerçekci bir biçimde yürütülebilmesi ile mümkündür. Hidrolojik gözlemler, modeller ve analizler; su kaynaklarından etkin bir biçimde faydalanabilmek ve suyun zararlarından kaçınabilmek amacı ile yapılan çalışmaların (planlama, proje, inşaat, işletme, bakım ve onarım vb) ana unsurlarıdır. Bununla beraber sürdürülebilir su kaynakları yönetiminin de temel taşını oluşturmaktadır. Gelişen ve ilerleyen teknolojiye bağlı olarak hidroloji biliminin de gün geçtikçe gelişerek ilerlemesi, söz konusu unsurlara ilişkin çalışma ve değerlendirmelerin daha tutarlı ve gerçeğe yakın bir biçimde yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Alansal veri temini, işleme, saklama ve sunma kapasitesi ve hızındaki artışa paralel olarak, yapay zeka teknikleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama gibi  teknolojilerin hidrolojide yaygın bir şekilde kullanılmasıyla zamansal ve alansal çözünürlüğü yüksek tahminlere ulaşılması da mümkün olmaktadır.  

 

2025’lere uzanırken dünya nüfusunun 8 milyar kişi, ülkemiz nüfusunun ise 85 milyon kişinin üzerine çıkacağı düşünüldüğünde, artan ekolojik baskıya ilave söz konusu nüfus artışının ekolojik denge üzerinde yaratacağı yeni sorunlar, kalkınma çabasında olan ülkemiz için sürdürülebilir entegre bir su kaynakları yönetimi önünde aşılması gereken yeni zorlukları da beraberinde getirecektir. Bu sorunların çözümü ancak Bakanlıklar, Belediyeler, Su ve Kanalizasyon İdareleri, Üniversiteler ve ilgili diğer kurum kuruluşların yanında toplumun tüm kesimlerini içeren entegre bir bakış açısıyla mümkün olacaktır. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) tarafından düzenlenen 10. Ulusal Hidroloji Kongresinin, hidrolojiye gönül ve emek veren tüm kesimleri buluşturarak, geleneksel ve yenilikçi teknoloji ve uygulamaların paylaşılacağı, yeni fikir ve projelerin geliştirileceği, katılımcılar arasındaki iletişim ve işbirliğinin güçleneceği bir platform olmasını umuyoruz.

 

En fazla yağış alan illerimizin başında bulunan, açık ve kapalı havzaları, yer üstü ve yeraltı su kaynakları, serin yaylaları, karlı dağları, yeşil ormanları ve eşsiz denizi ile hidrolojik zenginlikleri doğasında barındıran Muğla ilimizde Hidroloji Kongresine evsahipliği yapmaktan ve sizleri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.diliyorum.

 

CBS&UZAL Merkez Müdürü

Ceyhun ÖZÇELİK, Doç. Dr.